پس از حداکثر دو جلسه مشاوره، سوال شما به فاصله حداکثر ۴۸ ساعت در واتس اپ شما پاسخ داده خواهد شد.
ویزیت ۷۵ هزار تومان بابت دو جلسه مشاوره می باشد.